There are currently users on this website.
login Go 
 
 
Frequently Asked Questions

ถาม :จะสมัครไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้อย่างไร และเริ่มหลักสูตรเมื่อไหร่?

ตอบ : ต้องยื่นใบสมัครของแต่ละสถาบัน ( บางสถาบันกำหนดค่าสมัครเรียนไว้ด้วย) พร้อมหลักฐานการศึกษาตัวจริง ทาง MTT สามารถรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ ในการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และโท ต้องการผลการเรียน (Transcript) ซึ่งเกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 - 7.0 หรือบางสาขาวิชาต้องการประสบการณ์การทำงานด้วย เช่น MBA และจะต้องมีใบผ่านงาน รวมทั้งจดหมายรับรองจากที่ทำงานหรือจากอาจารย์ หลักสูตร MBA บางสถาบันต้องการผล GMAT ด้วย การศึกษาของออสเตรเลียเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม นักศึกษาควรยื่นเรื่องประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้า เพื่อเผื่อเวลาไว้สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งการขอยื่นวีซ่าซึ่งต้องใช้เวลาถึง 5 - 10 วันทำการ

ถาม : IELTS คืออะไร ?

ตอบ : IELTS คือชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (The International English Language Testing System)ซึ่งเป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับ ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทาง MTT ของเรามีการเปิดสอน course IELTS ให้กับนักเรียนที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะค่ะ

ถาม : ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษ IELTS จะต้องเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลานานเท่าไหร่?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนว่าดีแค่ไหน ถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเลย คงจะต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 1 ปี ถ้าพื้นฐานดีอาจจะเรียนประมาณ 10-20 สัปดาห์

ถาม : ในการสอบ IELTS ต้องทดสอบอะไรบ้าง?

ตอบ : IELTS เป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดโดยรูปแบบของการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐาน ทักษะการฟัง และการพูดนั้นจะเหมือนกันแต่จะต่างกันในส่วนของการอ่านและการเขียนซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือเชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของผู้สมัครสอบ

ถาม : ถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลีย จะต้องมีวีซ่าไหม?

ตอบ : ต้องมี นักศึกษาจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนง ที่จะไปเรียนและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น (ตามกฎของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรม (Department of Education, Science and Training หรือ DEST) และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ นักศึกษาจากประเทศที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม 'Assessment levels 1 และ 2' จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าทันทีที่ได้รับการยืนยันจากสถานศึกษาว่าได้รับนักศึกษาเข้าเรียนแล้วทาง "MTT" จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆ ขั้นตอนของการขอวีซ่า รวมทั้งจะเป็นผู้จัดการยื่นขอ visa ให้แก่น้องๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่จะไปศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยหลักสูตรอื่น รวมเป็นเวลา 2/3 ปี "MTT" จะดูแลให้นักศึกษาได้รับการบันทึกลงข้อมูลอีเลกทรอนิคส์ E-Coe (electronic Confirmation of Enrolment) สำหรับทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับวีซ่าที่ยาว พอที่จะครอบคลุมเวลาทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการพำนักอยู่ในออสเตรเลีย "MTT" จะดูแลให้มีการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับหลักสูตรแรก และค่าธรรมเนียมล่วงหน้าส่วนหนึ่งสำหรับหลักสูตรต่อไปตามระเบียบของการขอวีซ่า และตรงตามระเบียบของ COE ทุกประการ นี่จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะต้องเสียให้นักศึกษา ในการที่จะต้องขอต่ออายุวีซ่าในอนาคต และยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาอีกทางหนึ่ง ว่าวีซ่าที่นักศึกษาได้รับนั้นถูกต้อง และครอบคลุมความจำเป็นทุกประการไว้แล้ว และในกรณีนี้ ถ้ามีการสมัครเรียนหลักสูตรที่สามด้วย นักศึกษาจะสามารถขอต่อวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียได้อย่างแน่นอน

ถาม :การเรียนในออสเตรเลียต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ตอบ :     ค่าเล่าเรียนจะต่างกันตามหลักสูตรและสถาบัน และค่าครองชีพในออสเตรเลียก็จะต่างกันไปตามสถานที่ หลักสูตร และวิถีชีวิตที่นักศึกษาเลือก ถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่แล้ว และการสำรวจของรัฐบาลออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียยังถูกกว่าทั้งสหรัฐฯและอังกฤษ

ถาม :เราควรจะดำเนินการสมัครเรียนและดำเนินเรื่องเมื่อไหร่ดีค่ะ

ตอบ :     ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินเรื่องทั้งหมดตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงขั้นตอนการทำวีซ่านั้น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์สำหรับหลักสูตรภาษา หรืออาจมากกว่านั้นสำหรับหลักสูตรในบางมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มดำเนินเรื่องต่างๆล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 -2 เดือนสำหรับคอร์สภาษาและ TAFE และ ประมาณ 2 - 3 เดือนสำหรับหลักสูตรอื่นค่ะ

ถาม : จะเปลี่ยนที่เรียนในภายหลังได้หรือไม่?

ตอบ :       ส่วนใหญ่รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่ยอมให้นักศึกษาเปลี่ยนที่เรียนในช่วง 12 เดือนแรก ยกเว้นแต่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น วีซ่านักเรียนที่นักศึกษาได้รับจะระบุชื่อสถานศึกษาของนักศึกษาไว้ด้วย การฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าอาจทำให้รัฐบาลไม่อนุญาตให้นักศึกษาพำนักอยู่ในออสเตรเลียต่อไป

ถาม :ขณะที่อยู่ในออสเตรเลียจะสามารถทำงานได้ไหม?

ตอบ :     นักศึกษานานาชาติที่มีวีซ่านักศึกษาสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้ รับอนุญาตให้ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเปิดเทอม และช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดสามารถทำงานได้อย่างเต็มเวลา

ถาม : เมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะทำงานต่อในออสเตรเลียได้ไหม?

ตอบ :     ในระยะหลังนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบ ว่าด้วยการเข้าเมืองของนักศึกษานานาชาติที่ได้สำเร็จวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสที่จะขอพำนักในออสเตรเลียเป็นการถาวรได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของแต่ละคนด้วย

ถาม :ระหว่างเรียนจะกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างได้ไหม?

ตอบ :     ได้ ถ้านักศึกษามีวีซ่าแบบ multiple travel

ถาม :ผมต้องทำประกันสุขภาพด้วยหรือไม่?

ตอบ :     นักศึกษานานาชาติทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวที่จะพำนักอยู่ที่ออสเตรเลียจะต้องทำประกันสุขภาพ (Overseas Student Health Cover หรือ OSHC) น้องๆ ต้องชำระค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกัน OSHC พร้อมๆกับค่าลงทะเบียน นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติวีซ่าด้วย

ถาม :TAFE คืออะไร?

ตอบ :     ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงมากทีเดียว ระบบนี้เรียกว่า TAFE หรือ Training and Further Education หรือระบบการฝึกงานและการศึกษาต่อเนื่อง เป็นระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศทีเดียว มีสาขาวิชาอันหลากหลาย มีหลักสูตรหลายระดับ ตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตร จนถึงขั้นอนุปริญญาชั้นสูง หรือ Advanced Diploma ซึ่งมีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยทีเดียว

ถาม :ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้น ทราบมาว่าจะต้องใช้ Bank Statment ด้วยจริงหรือเปล่าค่ะ ถ้าต้องใช้เราควรจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ค่ะ

ตอบ :     ใช่ค่ะ การยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้นเราจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินให้กับทางสถานฑูตดูด้วยค่ะ ส่วนจำนวนเงินเท่าไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนที่นักเรียนจะไปเรียนและระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ

ถาม :ในกรณีที่ดิชั้นจะทำงาน Part-time นั้น ดิชั้นจะต้องไปขอ work permit ใช่มั้ยค่ะ และจะขอได้จากที่ไหนค่ะ ขอจากที่เมืองไทยได้เลยหรือเปล่าค่ะ ราคาเท่าไหร่

ตอบ :     การทำงาน Part-time คุณสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน และทำงานได้อย่างไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน โดยไม่ต้องขอ work permit

ถาม :ถ้าหลังจากที่เราเรียนจบหลักสูตรที่เราเรียนแล้ว เกิดเปลี่ยนใจอยากจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆ อีกนั้น เราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าค่ะ และจะต้องต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียได้หรือไม่ อย่างไรคะ

ตอบ :     ทำได้ค่ะ หลังจากที่เราเรียนจบหลักสูตรที่เราเรียนเอาไว้แล้วและต้องการที่เรียนคอร์สอื่นๆเพิ่มเติมนั้น เราสามารถทำได้โดยการสมัครเรียนในคอร์สที่เราสนใจจะเรียนต่อค่ะ และหลังจากที่เราได้ COE จากทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าค่ะ ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถดำเนินเรื่องที่ออสเตรเลียได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับมาดำเนินเรื่องที่ไทยค่ะ

MTT Australia (Sydney)
Ground Floor, 38 College Street,
Darlinghurst NSW 2010
(Corner College & Liverpool Street)
Sydney Australia
Office Hours : Monday to Friday
                    9:00 am to 6:00pm
New Tel: +61(2) 9380 9888
New Fax: +61(2) 9331 8324
Postal Address: PO BOX 41. Darlinghurst NSW 1300
Email: info.au@australian.co.th
MTT Bangkok (กรุงเทพ)
2991/11 ซอยลาดพร้าว 101/3
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ
10240 ประเทศไทย
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์
                 09:00 น.- 18:00 น.
Tel: +66(2) 370 3151-4
Fax: +66(2) 370 3155
Email: info.th@mtted.com
MTT Chiangmai (เชียงใหม่)
61/7 ถนนอินทวโรรส
ตำบลศรีถูมิ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์
                 09:00 น.- 18:00 น.
Tel: +66 (53) 416 884-6
Fax : +66 (53) 416 339
Email: info.cm@mtted.com
MTT Chonburi (ชลบุรี)
ตึกน้ำ 53/10-11 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
ชลบุรี 20000 ประเทศไทย
เวลาทำการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์
                 09:00 น.- 18.00 น.
Tel: +66 (38) 795 508, 270 991
Fax : +66 (38) 795508
Email: info.chon@mtted.com
MTT Udonthani (อุดรธานี)
588/12-13 ถนนรอบเมือง
ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง
อุดรธานี 41000 ประเทศไทย
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์
                 09:00 น.- 18:00 น.
Mobile: +66 (01) 8716565
Tel: +66 (42) 347 029, 346272
Fax : +66 (42) 348 046
Email: info.udon@mtted.com
ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.