There are currently users on this website.
login Go 
 
 
where would you like to study?

Mtt student services ได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อที่วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ชึ่งมีทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรอนุปริญญาที่น่าสนใจ ตลอดทั้งเสนอราคาพิเศษสุดสุด

ข้อมูลรายละเอียดของสถาบันวิทยาลัยต่างๆ หรือ ต้องการจะสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่ Mtt student services ตามสาขาที่ใกล้บ้านท่าน

University
La Trobe University
Course Provider No : 00115M

 La Trobe University
 
La Trobe University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี 1964 ปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียง และโตเร็วที่สุดของออสเตรเลีย มีเจ้าหน้าที่รวมแล้วมากกว่า 3,000 คน มีนักศึกษา 26,500 คน จากทั่วทุกมุมโลก มีความเป็นเลิศทางด้านการสอน และการค้นคว้าวิจัย โครงการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเทียบเท่ากับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
 
วิทยาเขตหลัก
วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนพื้นที่ สวนพันธ์ไม้ขนาด 200 เฮคเตอร์ อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเมลเบิร์น เพียง 14 กิโลเมตร โดยเป็นวิทยาเขตทีมีความเป็นชุมชนในตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพรียบพร้อม รวมไปถึงภัตตาคาร ธนาคาร ตลาด ไปรษณีย์ โรงหนัง
 
กลุ่มชุมชนของ La Trobe
กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ La Trobe นั้นเป็นตัวแทนกลุ่มชุมชนที่มีความหลากหลสยทางวัฒนธรรม และมีพื้นฐานด้านอายุและการทำงาน ที่มีความแตกต่างกันมากมาย ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้น และสร้างประสบการณ์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบออสเตรเลีย
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
La Trobe เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าในรูปแบบใหม่ ที่มีความสร้างสรรค์ ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ธุรกิจ นิติศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการสารสนเทศ รวมไปถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ ELICOS, หลักสูตร Foundation และ หลักสูตร Diploma


และเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี Bachelor of Nanotechnology/Bachelor of Science โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชา ที่เรียนได้ คือ
 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Nanotechnology
 • Physics


 • นาโนเทคโนโลยี เป็นระบบปฏิบัติการวิศวกรรมระดับโมเลกุล ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบของทุกระบบตั้งแต่ร่างกายของเรา ระบบภายในของคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้พลังงานทั้งมวล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงเพื่อค้นหาค่าทางเคมีที่มีความเข้มข้นต่ำและซับซ้อน อยู่ในระบบภายใน และใช้วิธีทางชีววิทยาปรับเปลี่ยนจัดการกระบวนกาีรภายในเซลล์อย่างเหมาะสม โครงสร้างนี้ ประกอบด้วยความเข้มข้นของสองส่วนที่เหมือนกัน ซึ่งถูกคัดเลือกโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้าไปจัดสมดุลของเซล์ เรียกนวัตกรรมใหม่นี้ว่า นาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษย์ในอนาคต

   

  La Trobe เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชารวมไปถึง
 • Professional Accounting (1.5 year)
 • Professional Accounting and Financial Management (2 years)
 • Financial Analysis (2 years)
 • International Business (1 year)
 • International Business and Law (1 year)
 • Information Technology (2 years)
 • Business Administration (1.25 year)

 • นอกจากนี้ยังเปิดสอนระดับ Postgraduate ในสาขาวิชา
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Economics
 •  
  Language Center
  ศูนย์ภาษา La Trobe University Language Center ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยา่ลัยที่ Bundoora และมีสาขาอีกที่วิทยาเขต Bendigo ศูนย์ภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ มากมายภายใต้หลักสูตรรูปแบบ ELICOS โดยมีวันเริ่มต้นหลักสูตร 9 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ในระดับเบื้องต้น ไปจนถึงระดับสูง
   
  Contact Information for Admission
     
  Academic Service Office
  Tel +61 3 9479 2005
  Fax +61 3 9479 1994
  E-mal : studentcentre@latrobe.edu.au
  Website : www.latrobe.edu.au/acadserv/

  International Students
  International Programs Office

  La Trobe University Victoria 3086 Australia
  Tel + 61 3 9479 1199
  Fax +61 3 9479 3660
  E-mail : international@latrobe.edu.au
  Website : www.latrobe.edu.au/international/
   
      
  Education Menu
  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.