There are currently users on this website.
login Go 
 
 
Australia
    Study in Australia
 Why Australia??
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับ ได้ทำงานร่วมกันภายใต้กรอบคุณวุฒืการศึกษาแห่งชาติ ที่มีหลักการในแนวทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และมีหลักประกันคุณภาพทางการศึกษา
การศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลียได้รับการควบคุมมาตรฐานโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษา รักษามาตรฐานของตนไว้
กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย
หรือ Australian Qualifications Framework (AQF) กำหนกระดับของการศึกษาและชื่อคุณวุฒิของ ระดับนั้นๆ และยังมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง ผลการศึกษาของแต่ละคุณวุฒิ ซึ่งกรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลียนี้ ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องจากรัฐบาลออสเตรเลีย และยังเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ นักเรียนสามารถย้ายระบบการศึกษาจากระบบหนึ่ง ไปยังอีกระบบหนึ่งที่เชื่อมต่อกันได้ และสามารถย้ายจากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งได้โดยง่าย
การรับรองคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย ต้องจดทะเบียนขึ่นตรงต่อ รัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงและมาตรฐานการควบคุมความประพฤติของคนในสถาบัน เพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง สถาบันเอกชนและรัฐบาล และรวมถึง ระบบการเรียน คุณภาพการสอน ของอาจารย์และครู สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆ ดังนั้น จึงจะมั่นใจได้ว่า นักเรียนต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้อง
 
ความแตกต่าง ระหว่างประเทศไทย กับ ออสเตรเลีย
การเรียนการสอนที่มีความแตกต่าง ความใกล้ชิดกับอาจารย์ การตรงต่อเวลา และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรียน ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ต้องกล้าที่จะถาม เพราะถ้าคุณไม่ถาม อาจารย์ก็จะไม่บอก เพราะคิดว่าเราเข้าใจแล้ว นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย คุณไม่จำเป็นต้องใส่ Uniform และไม่จำกัดด้านอายุหรืออาชีพ ใครก็เรียนได้ 2 x Lectures class & 2 x Tutors class จำนวนนักเรียน
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเรียนออสเตรเลีย
การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น ทางด้านวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ขนบธรรมเนียยม การใช้ชีวิตประจำวันของเขา หรือแม้แต่การฝึกฝนทางด้านภาษา เพราะออสเตรเลียจะมีคำบางคำที่เป็นคำศัพท์เฉพาะ ก็ต้องฝึกท่องจำไว้ด้วย และที่สำคัญต้องค้นหาตัวเอง ให้เจอ ว่าคุณอยากเรียนคณะอะไร สาขาวิชาชีพอะไร เพื่อให้ตรงกับสายงาน ที่เราอยากจะทำเมื่อเรียนจบแล้ว อาชีพ Parft Time ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กนอกหลายคนอาจจะต้องทำเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนไปด้วย และสุดท้ายที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือ การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารสำคัญ คือ เตรียม Orientation และการจัดตารางเรียนและตารางกิจกรรมอื่นๆ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง >>

เตรียมตัวก่อนไปเรียน
 • ไปเรียนภาษาเพิ่มเติม หรือคอร์สเรียนสั้นๆ เช่นการเรียนทำอาหาร การเรียนนวด
 • เตรียมเสื้อผ้า รองเท้า (โดยเราควรจะต้องรู้ว่า ช่วงที่ไปเรียนเป็นฤดูอะไร) สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ยาสระผม สบู่อาบน้ำ หรือถ้าใช้คอนแท็คเลนส์ ก็ควรเตรียมไปให้พร้อมเลย เพราะที่นั่นมีราคาแพง
 • ควรไปตรวจและทำฟันให้พร้อมก่อนที่จะไปเรียน เพราะที่ออสเตรเลียมีราคาแพง
 • ตัดผมไปให้เรียบร้อย
 • เตรียมโทรศัพท์มือถือ
 • พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และ พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ (Talking dic) รวมถึงโน๊ตบุ๊คด้วย
 • ทำบัตร ATM ต่างๆ
 • สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ Pocket Money
 • เตรียมตัวเมื่อไปถึงออสเตรเลียแล้ว
 • ควรเดินทางไปก่อนประมาณ 1-2 อาทิตย์ เพื่อเป็นการปรับตัว และไปดูที่เรียน ถนนหนทางต่างๆ รวมไปถึงการไปดูงานไว้ล่วงหน้าด้วย
 • ถ้าเราต้องการทำงาน สิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำคือ Work Permit
 • ควรมีโทรศัพท์มือถือ และหาซื้อซิมการ์ด เพื่อความสะดวกในการติดต่อเรื่องสำคัญต่างๆ
 • หลังจากเรียนจบ
 • เมื่อกลับมาถึง ตวรพักก่อน ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วจึงค่อยหางานทำ
 • ถ้าคิดจะกลับไปเรียนต่ออีก ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม
 • เรียนด้วย ทำงานด้วย
  คนที่ต้องการเรียนและทำงานไปด้วย สามาถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคเรียน ช่องทางที่คุณจะสามารถหางานพิเศษได้ มีดังนี้
 • หากคุณเรียนในสายอาชีพ ทางสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยที่นั่น จะมีการจัดแนะแนว และให้ข้อมูลในการหางานให้กับคุณ รวมทั้ง บางที่จะมีการยื่นใบสมัครให้ด้วย
 • เว็บไซต์จัดหางาน
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 • อืนๆ

 • ทั้งนี้ ทั้งนั้น การทำงานพิเศษของนักเรียนนั้น สามารถเลือกทำงานได้บางประเภทเท่านั้น เช่น พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยร้านขายของ พนักงานโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
     
     
     
     

  Australia Menu
   
  Time checking
   
  500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Exchange Rate

  500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

   
  Hot Links


  Siamoz

   

  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.